Jourhem-familjehem

Allmänt

Genom en liten verksamhet, hög tillgänglighet och nära samarbete med våra familjer så kan vi erbjuda ett gott stöd i pågående uppdrag. Utifrån vilka behov som finns hos den unge väljs placeringsform och därmed frekvensen i stödet till familjen och den unge. Generellt har våra familjehem möjlighet att ta emot barn och ungdomar med mer omfattande problem och som kräver en större insats från hemmen då de erhåller ett tätt stöd.

Samtliga av våra familjehem utreds enligt de krav som ställs i handboken från Socialstyrelsen, 2012 “Barn och unga i familjehem och HVB”. Vi uppdaterar utredningen inför varje ny placering och minst en gång per år. Familjehemmen utbildas i “Ett hem att växa i” (utbildning för familjehem, Socialstyrelsen).

Jour/akut

Ibland behöver en placering av olika anledningar ske snabbt. NEB-Teamet har familjer som har möjlighet att ta emot akut. Möjlighet finns också för dem att ta emot kortare placeringar i avvaktan på annan lösning


Konsulentstödda familjehem

Varje familjehem har en konsulent som de har tät kontakt med. Konsulenterna hos NEB-Teamet har socionomexamen eller likvärdig utbildning samt mångårig erfarenhet av arbete med familjehemsvård. I stödet till familjehemmen ingår att stödja familjehemmen i den process de befinner sig i genom att arbeta mot uppsatta mål och till viss del som konsulent ha en konstruktiv arbetsledande funktion. Konsulenten har som uppgift att se lösningar och tillsammans med familjehemmet hitta strategier och verktyg som kan vara behjälpliga i att nå uppsatta mål.
Våra konsulenter träffar kontinuerligt utifrån behov familjehemmen för att ge dem stöd och vägledning i pågående uppdrag. Utöver stöd av konsulent träffas fler familjehem tillsammans personal kontinuerligt för familjehemsträffar/fortbildning/information. Samtliga familjehem ska delta i extern handledning med leg. Psykoterapeut.


Kraftigt förstärkta familjehem

I dessa familjer kan NEB-Teamet ta emot uppdrag med högre vårdtyngd. En placering i ett kraftigt förstärkt familjehem kan ses som ett alternativ till HVB-placering eller institutionsvård.

I ett kraftigt förstärkt familjehem finns alltid en familjehemsförälder hemma på heltid. Liksom de traditionella familjehemmen har även dessa familjer ett omfattande stöd i grunden genom konsulent. Den främsta skillnaden i ett kraftigt förstärkt familjehem är intensiteten i stödet samt att stödet även omfattar den placerade individen. Familjehemmen har sin konsulent och den placerade individen en utsedd kontaktperson som stödjer denne i olika områden utifrån vilka behov som finns. Vid behov tillsätts även externa aktörer för behandlande insatser.

Stöd

NEB-Teamet arbetar med förstärkt jour och familjehemsvård. Det innebär att uppdragsgivare (kommunernas socialtjänst) köper en plats i ett av våra jour eller familjehem. NEB-Teamet garanterar uppdragsgivare genom en placering i ett av våra familjer att vi ska tillhandahålla adekvat och nära stöd till familjen under uppdragstiden. Stödet från NEB-Teamet tillhandahålls av:

  • Konsulentstöd: Varje Jour-/familjehem tilldelas en familjehemskonsulent som praktiskt och teoretiskt stödjer familjerna i sitt uppdrag. Det kan exempelvis ske genom stödjande samtal, att konsulenten är spindeln i nätet och medverkar vid skolmöten, umgängestillfällen och har den övergripande kontakten med socialtjänsten.
  • Tillgång till personal dygnet runt: Samtliga familjer hos oss har möjlighet att komma i kontakt personal på dygnets alla timmar året runt. Stödet ska inte vara mer än ett samtal bort!
  • Kontaktmannaskap: I de fall där den individ som placeras i Jour-/familjehem har egna behov beslutas tillsammans med uppdragsgivaren om att denne tilldelas en kontaktperson (anställd personal inom NEB-Teamet). Utifrån den unges behov träffas kontaktpersonen och individen och genomför olika aktiviteter. Kontaktmannaskapet blir många gånger också en praktiskt avlastning till våra Jour-/familjehem. Exempelvis om det krånglar i skolan kan kontaktpersonen följa med tills situationen löst sig på bästa sätt.
  • Avlastning: I de fall där det bedöms lämpligt och förankrats med uppdragsgivaren erbjuds våra Jour-/familjehem avlastning vissa veckor, helger eller dagar per år.
  • Extern handledning: Tillsammans med personal och andra Jour-/familjehem deltar du kontinuerligt i handledning med terapeut. Vid dessa tillfällen får ni möjlighet att få stöd och hjälp i Ert pågående uppdrag.
  • Utbildning: Ni erbjuder kontinuerligt adekvata utbildningar och föreläsningar som kan vara hjälpsamma i Ert pågående uppdrag.
  • Familjehemsträffar: Ni erbjuds att delta på träffar med andra Jour-/familjehem där ni kan stödja varandra, få information och genom erfarenhetsutbyte utvecklas.
  • Fördelaktig ersättning: När man har ett uppdrag som jour eller familjehem ersätts man med två typer av ersättning: Arvodesersättningen är ”lönen” och den beskattas. Ytterligare ersättning som betalas ut är omkostnadsersättning, den beskattas inte. Syftet med den ersättningen är att den ska täcka den placerade individens samtliga kostnader.

Att vara Jour-/familjehem är många gånger en utmaning men utifrån vad de som varit det en längre tid beskriver så ger det även något tillbaks. Utifrån att uppdraget som jour och familjehem är komplext och påverkar hela familjens situation så vill vi inom NEB-Teamet erbjuda ett tätt och flexibelt stöd både utifrån våra familjer behov men också utifrån den placerade individens behov.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Neb teamet finns i följande orter: BoråsBorlängeDalarnaFalunGöteborgJönköpingLidköpingLinköpingLundMalmöNärkeNorrköpingÖrebroÖstergötlandSkåneSkövdeSmålandTrollhättanUddevallaUpplands länUppsalaVästeråsVästmanlands länVästra GötalandStockholmGöteborgBoråsKungsbackaUddevalla

Familjehem
Innehållsförteckning