Kvalitet och ledningssystem

Dokumentation

Våra familjer dokumenterar genom månadsrapportering till uppdragsgivaren under pågående uppdrag hur individen framskrider i sin förändringsprocess. NEB-Teamet dokumenterar även familjehemmens nuvarande situation och eventuellt behov av förändring i stödet till dem.

Klagomålshantering

Vi arbetar med klagomålshantering och uppmuntrar vår personal/uppdragsgivare att inkomma med klagomål liksom förbättringsförslag. Fokus är att hitta orsaken till att problem uppstår och att undanröja att det eventuella felet återkommer. Alla klagomål/synpunkter och förbättringsförslag registreras och sparas av verksamhetschef. Verksamhetschef ansvarar för att göra nödvändiga ändringar i utförandet av arbetet för att minimera klagomål och missförhållanden framåt. Det sker genom dialog med personalgruppen och i förekommande fall familjehemmen om det som framkommit samt vilka nödvändiga förändringar som behöver göras/på vilket sätt det ska ske. Verksamhetschef följer upp om förändringarna gjorts och vilket resultat som blivit av förändringen.


Kvalitetsarbete

Internt i arbetsgruppen görs veckovis uppföljning för att utveckla oss. Vi resonerar utifrån pågående ärenden och pålyser vikten av att använda de verktyg som våra metoder utgör. I detta ligger också att verka för att de utgångspunkter som våra teorier utgör förstås av alla i personalgruppen; att vi pratar samma språk och att vi själva kan se hur våra metoder är kopplade till de teoretiska utgångspunkterna. Genom att fatta tydliga beslut om vem som ska göra vad och när, är det lätt att följa upp och utvärdera utfallen.


Egenkontroll

I samband med avslut av en placering skickas ett frågeformulär ut till konsulent, uppdragsgivare, familjehem, den som varit placerad och i aktuella fall vårdnadshavare. Formuläret undersöker deras nöjdhet och eventuella förslag på förbättringar. Dessa synpunkter ligger till grund för vårt utvecklingsarbete mot att barn och ungdomar genom placering via NEB-Teamet får god, rätt och ändamålsenlig vård samt att vi från NEB-Teamet uppfyller de krav som gäller enligt rådande lagar och föreskrifter.


Lex Sarah

Lex Sarah är benämningen på de bestämmelser i SoL och LSS som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Lex Sarah syftar till att kvaliteten ska utvecklas och säkerställas. Fel och brister ska bli kända och åtgärder ska vidtas för att förhindra att felen upprepas.

Anställd praktikant eller liknande, ska genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till ansvarig föreståndare/verksamhetschef. Detta ska ske på strukturerat färdigställd formulär. Rutin finns för hur en Lex Sarah anmälas ska hanteras och denna är välförankrad inom personalgruppen på NEB-Teamet.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Kvalitet och ledningssystem
Innehållsförteckning