Integritetspolicy

Vi vill att alla ni som kommer i kontakt med NEB-Teamet ska känna sig trygga med att Era personuppgifter är säkra hos oss. I vår intergritetspolicyn kan du läsa hur vi hanterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Har du frågor efter att läst texten är du välkommen att kontakta oss. (kontaktuppgifter finner du på vår hemsida)

Kort om GDPR

Dataskyddsförordningen kallas för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation. Förordningen börjar tillämpas 25 maj 2018 och ersätter då den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det finns flera anledningar till varför GDPR införs men en av de största anledningar är: Att privatpersoner vill ha (och ska få) mer kontroll över hur deras personuppgifter används.

Personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ.
NEB-Teamet försäkrar att:

 • Dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
 • Att dina personuppgifter endast används till särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål
 • Att i de insamlade personuppgifterna är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till för vilka ändamål de behandlas.
 • Att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade vilket innebär att vi utan dröjsmål korrigerar eller raderar felaktiga uppgifter.
 • Att dina personuppgifter inte sparas eller lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål personuppgifterna behandlas
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (integritet och sekretess) så att dina personuppgifter skyddas mot obehöriga.

NEB-Teamet ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande rättsliga grunder

 • Samtycke – du (den registrerade) har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Avtal – Du (den registrerade) har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den NEB-Teamet (personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträde)
 • Rättslig förpliktelse – behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den NEB-Teamet
 • Intresseavvägning – NEB-Teamet får behandla personuppgifter utan den ditt samtycke om den vårt intressen väger tyngre än ditt och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

För dessa ändamål samlar NEB-Teamet in personuppgifter

 • För pågående uppdrag och potentiella uppdrag inom socialtjänsten.
 • För avtal om tjänster med uppdragsgivare och uppdragstagare
 • När du fyller i kontaktuppgifter och intresseanmälan på vår hemsida
 • När du fyller i placeringsförfrågan på vår hemsida
 • När du kontaktar oss via e-post, telefon eller hemsidan

NEB-Teamet hanterar följande personuppgifter

De placerades uppgifter omfattar följande uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, vårdnadshavare, anhöriga, uppgifter om behovsområden. Hanteringen av dessa uppgifter regleras i separat avtal med personuppgiftsansvariga (uppdragsgivaren) då vi är personuppgiftsbiträden.
Kontaktpersoner vid företag och myndigheter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.
Intressenter som registrerar sig på hemsidan för att bli jour- eller familjehem.
Jour och familjehemmens personuppgifter i form av namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, jour och familjehemsutredning, flertalet avtal för genomförandet av uppdraget.

NEB-Teamet använder personuppgifter på följande sätt

De placerade och deras anhöriga
Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet (socialtjänstlagen). Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras eller överlämnas till uppdragsgivaren. Bestämmelser kring detta regleras i biträdesavtal som rättslig grund som upprättas med uppdragsgivaren (personuppgiftsansvarige). Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla gällande avtal.
Jour- och familjehem
Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet (socialtjänstlagen). Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras. Med samtycke från våra uppdragstagare men också för att fullfölja avtal delas uppgifter till uppdragsgivare före och under ett pågående uppdrag.
Potentiella nya uppdrag
Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse och avtal. Vi behöver behandla personuppgifter för att göra en bedömning inför en placering om vi kan ta emot den det berör före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare. Behandling av personuppgifter är nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
Tidigare uppdragsgivare, placerade individer
Vi har en skyldighet utifrån lag att under en viss tid spara uppgifter om tidigare placerade individer även efter de inte längre är aktuella hos oss. Personuppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem.
Kontaktpersoner hos uppdragsgivare och andra myndigheter
Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver ha kontakt med offentliga myndigheter exempelvis socialtjänst och tillsynsmyndigheter. Detta är ett berättigat intresse. I vissa fall kan kontakten endast vara effektiv om vi kan kontakta handläggare på myndigheter direkt. Behandlingen är därför nödvändig.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst lämnas information ut till uppdragsgivare enligt lagkrav och avtal.
Till andra mottagare lämnas information endast när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som NEB-Teamet måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

Skyddande av personuppgifter

NEB-Teamet vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner, policys och regler kring dataskydd. Exempelvis så har endast behörig personal tillgång till uppgifterna, händelserna i våra system loggas etc.

Samtycke

När du på hemsidan ”bockar i rutan ” Jag samtycker till behandling av de personuppgifter som jag lämnar för ovan ändamål”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på NEB-Teamets hemsida får användas för det ändamål som samtycket avser.

Dataskyddsombud

Dina personuppgifter kommer att hanteras av olika persoal inom NEB-Teamet. För din säkerhetsskull har NEB-Teamet ett dataskyddsombud, vilken är anmäld till datainspektionen.
Kontakta dataskyddsombud: jonsson.anton@hotmail.se

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. NEB-Teamet kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För kontaktvägar se kontaktuppgifter på hemsidan. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller höra av dig till datainspektionen. (datainspektionen@datainspektionen.se).

Marknadsföringskommunikation

Du kan när som helst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta NEB-Teamet för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.