För dig som vill bli jour eller familjehem

Inför att du önskar bli Jour-/familjehem är det viktigt att känna till att det finns vissa grundkrav:

 • Ni ska ha tid och möjlighet till flexibilitet i Er vardag
 • Ni ska vara engagerade
 • Ni ska ha tillgång till rum i bostaden så den som placeras får eget rum
 • Ni ska ha en stabil situation (ekonomiskt, socialt och i vardagen)
 • Ni ska kunna och vilja stödja den placerade i kontakt med skola, sjukvård och biologiskt nätverk.
 • Ni ska vara öppna och medvetna om att ni i ett uppdrag kommer behöva dela och informera Er konsulent om sådant som sker i Er familj även om det ibland är svårt eller privat.
 • Ni ska ha en personlig mognad
 • Ni ska vilja att lära och utvecklas
 • Ni ska ha en social kompetens
 • Ni ska inte vara rädda för utmaningar i olika former för ett uppdrag som jour eller familjehem medför prövningar! Viktigt att nämna är dock att det är därför vi NEB-Teamet finns nära och vill stödja och förbereda Er på bästa sätt.

Det är olika individer som är i behov av att placeras i Jour-/familjehem och därför krävs också olika typer av familjer. Du kan vara ensamstående, leva tillsammans med någon, bo på landet eller i stan. Utifrån vad du har för erfarenhet och önskemål så pratar vi oss samman vilken typ av individ som bäst skulle passa hos dig/Er. Detta med beaktande ålder, kön, problematik och behov.

Har du tidigare erfarenhet av barn och ungdomar genom eget föräldraskap, arbete eller tidigare uppdrag är det ett plus. Vidare fördelaktigt men inte ett krav om du har kännedom om barns utveckling, anknytningsmönster och NPF-diagnoser.

Låter det intressant och önskar ni gå vidare lämna en intresseanmälan.

Utredning

Vi har en skyldighet att tillsammans med Er genomgå en utredningsprocess den beskrivs nedan;

Steg 1
Intresseanmälan (sker via vår hemsida alternativt vid ett inbokat telefonmöte). I första kontakten inhämtar vi grunduppgifter om dig och din familj och du får information om NEB-Teamet, hur vi arbetar och kan stödja dig i eventuellt kommande uppdrag.

Steg 2
Registerkontroller genomförs (Socialregister, Polisen misstanke och belastningsregister, Transportstyrelsen (LOB-register), Försäkringskassan och utdrag från Kronofogden)

Steg 3
Nu görs en familjehemsutredning. Då vill vi samtala om er egen barn- och ungdomstid, hur ert liv och relationer har sett ut och ser ut idag. Syftet är att vi ska få så mycket kunskap som möjligt om er familj så att vi kan göra en bedömning om ni har förutsättningar att bli Jour-/familjehem. Vi inhämtar också information för att tillsammans med Er kunna matcha er med ett uppdrag som passar i just er situation. Vidare är en viktig del att skapa en relation mellan dig/er och oss på NEB-Teamet för ett framtida nära samarbete.

Steg 4
Efter att ni blivit godkända för Jour-/familjehem planeras er grundutbildning in. Ni har nu en skriven familjehemsutredning som vi lämplig förfrågan från socialtjänsten kan presentera Er som alternativ för en individ.

Steg 5
Placering planeras och ni har plats i en Jour-/familjehemsgrupp och tilldelats en familjehemskonsulent som ska stödja Er under kommande uppdrag.

Stöd

NEB-Teamet arbetar med förstärkt jour och familjehemsvård. Det innebär att uppdragsgivare (kommunernas socialtjänst) köper en plats i ett av våra jour eller familjehem. NEB-Teamet garanterar uppdragsgivare genom en placering i ett av våra familjer att vi ska tillhandahålla adekvat och nära stöd till familjen under uppdragstiden. Stödet från NEB-Teamet tillhandahålls av:

 • Konsulentstöd: Varje Jour-/familjehem tilldelas en familjehemskonsulent som praktiskt och teoretiskt stödjer familjerna i sitt uppdrag. Det kan exempelvis ske genom stödjande samtal, att konsulenten är spindeln i nätet och medverkar vid skolmöten, umgängestillfällen och har den övergripande kontakten med socialtjänsten.
 • Tillgång till personal dygnet runt: Samtliga familjer hos oss har möjlighet att komma i kontakt personal på dygnets alla timmar året runt. Stödet ska inte vara mer än ett samtal bort!
 • Kontaktmannaskap: I de fall där den individ som placeras i Jour-/familjehem har egna behov beslutas tillsammans med uppdragsgivaren om att denne tilldelas en kontaktperson (anställd personal inom NEB-Teamet). Utifrån den unges behov träffas kontaktpersonen och individen och genomför olika aktiviteter. Kontaktmannaskapet blir många gånger också en praktiskt avlastning till våra Jour-/familjehem. Exempelvis om det krånglar i skolan kan kontaktpersonen följa med tills situationen löst sig på bästa sätt.
 • Avlastning: I de fall där det bedöms lämpligt och förankrats med uppdragsgivaren erbjuds våra Jour-/familjehem avlastning vissa veckor, helger eller dagar per år.
 • Extern handledning: Tillsammans med personal och andra Jour-/familjehem deltar du kontinuerligt i handledning med terapeut. Vid dessa tillfällen får ni möjlighet att få stöd och hjälp i Ert pågående uppdrag.
 • Utbildning: Ni erbjuder kontinuerligt adekvata utbildningar och föreläsningar som kan vara hjälpsamma i Ert pågående uppdrag.
 • Familjehemsträffar: Ni erbjuds att delta på träffar med andra Jour-/familjehem där ni kan stödja varandra, få information och genom erfarenhetsutbyte utvecklas.
 • Fördelaktig ersättning: När man har ett uppdrag som jour eller familjehem ersätts man med två typer av ersättning: Arvodesersättningen är ”lönen” och den beskattas. Ytterligare ersättning som betalas ut är omkostnadsersättning, den beskattas inte. Syftet med den ersättningen är att den ska täcka den placerade individens samtliga kostnader.

Att vara Jour-/familjehem är många gånger en utmaning men utifrån vad de som varit det en längre tid beskriver så ger det även något tillbaks. Utifrån att uppdraget som jour och familjehem är komplext och påverkar hela familjens situation så vill vi inom NEB-Teamet erbjuda ett tätt och flexibelt stöd både utifrån våra familjer behov men också utifrån den placerade individens behov.

Läs mer på vår sida om vanliga frågor och svar

För dig som vill bli jour eller familjehem
Innehållsförteckning