Stödfamilj

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Stödfamilj eller Familjehem kallades förr för fosterhem. Det är ett hem som tar hand om ett barn eller en ungdom som inte kan bo i sitt ursprungliga hem. Det är varje kommuns socialtjänst som hittar, kontrollerar och utbildar familjehem. Syftet med ett familjehem är att, tillsammans med anhöriga, andra berörda och socialtjänsten, hjälpa ett barn eller en ungdom för att se till att dennes behov tillgodosedda.

NEB-teamet garanterar att våra familjehem bedriver en vård som håller god kvalitet. Vi är ett litet företag och samarbetar nära våra familjer. Dessutom är vi alltid tillgängliga för stöd och frågor. Men hur är det att vara familjehem? Jo, så här går det till. När ni anmäler intresse för att bli stödfamilj Stockholm gör vi intervjuer för att lära oss om er egen uppväxt och erfarenhet om ungdomars utveckling. Efter att ni har blivit godkända ska ni gå en utbildning för att bli godkända av Socialtjänsten. Därefter kan ni få ett uppdrag om vi har en ungdom som behöver placeras och som matchar er profil.

Krav på familjehem

Viktigast av all är att ni har ett genuint engagemang för att stötta den placerade med sina svårigheter med känslor, sociala kontakter, skola och sjukvård. Ni måste också en ordnad livssituation, en social kompetens och en inre trygghet som vuxen. Vidare är det viktigt att ni har tid och utrymme till den placerade, att ni är flexibel med er tid för att kunna vara tillgängliga och den placerade kan få ett eget rum att stänga om sig.

Om du vill ansöka om att bli familjehem ska du veta att det är utmanande uppdrag som ger mycket tillbaka. Du får möjlighet att hjälpa någon som verkligen behöver din hjälp. Vi på NEB-teamet finns också alltid nära till hands för stöd, råd och hjälp. Ni som familjehem måste vara villiga att lära er nia förhållningssätt och ni får inte vara rädda för att kontaka NEB-teamet för stöd, rådgivning och hjälp.

Om du har tidigare erfarenheter av barn eller ungdomar, antingen som anhörig eller genom ditt yrke, så är det såklart ett plus.

Vi jobbar med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg. Vi är sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulenter och beteendevetare med fördjupad kompetens inom alkohol-drog och brottsförebyggande arbete. Dessutom samarbetar vi med läkare, terapeuter och psykologer.

Anpassad verksamhet

Eftersom de barn och ungdomar som behöver placeras i ett familjehem har så olika bakgrunder, problem och behov behöver vi på NEB-teamet också familjehem med olika typer av livssituationer och bakgrunder. Bland våra familjer har vi stadsbor och de som bor utanför staden, ensamstående och par.

Alla vore boenden hanterar både lättare och svårare problem. Innan vi godkänner ett familjehem kartlägger vi familjen enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Dessutom gör vi en ny kartläggning när familjehemmet tar emot en ny placering. Våra familjehem tar bara emot placeringar genom NEB-teamet.

Några av våra familjer tar emot akuta eller tillfälliga placeringar. Hos dessa familjer finns alltid en vuxen hemma på heltid. Vissa av dessa placeringar leder sedan vidare till permanenta placeringar.

Vi anpassar alla placeringar till varje ung person som behöver stöd. Det kan till exempel handla om att anpassa tiden för stödet eller formen för boendet.

På NEB-teamet har vi sociologer med lång erfarenhet som stöttar och ger råd till våra familjehem. Våra konsulters uppdrag är ge råd om hemvård och stötta i pågående processer samt att, tillsammans med familjehemmen, utarbeta konstruktiva strategier för att uppnå framtagna målsättningar. Familjehemmen har även kontinuerliga möten med personalen på NEB-teamet samt möten med psykoterapeuter. Familjehemmen träffar också ofta varandra för att utbyta erfarenheter och ge stöd åt varandra.

Vi på NEB-teamet finns tillgängliga för våra familjehem dygnet runt, för stödsamtal, rådgivning eller annan hjälp.

Barn med större omsorgsbehov

På NEB-teamet har vi också familjehem som är kompetenta att ta emot uppdrag med en tyngre omsorgsbörda, vilket kan ses som ett alternativ till institutionell vård. Även här finns alltid en vuxen hemma. Skillnaden mellan dessa hem och andra är att dessa familjehem får konsulthjälp oftare samt att den ungdom som har placerats också får ett gediget stöd. Detta stöd anpassas alltid till den individ som har placerats i vårt familjehem. Om behov finns tar vi in externa behandlare för att hjälpa den placerade.

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att bli familjehem hos oss.

Här kan du läsa om vad Socialstyrelsen skriver om familjehem.

Fördelaktig ersättning: När man har ett uppdrag som jour eller familjehem ersätts man med två typer av ersättning: Arvodesersättningen är ”lönen” och den beskattas. Ytterligare ersättning som betalas ut är omkostnadsersättning, den beskattas inte. Syftet med den ersättningen är att den ska täcka den placerade individens samtliga kostnader.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Stödfamilj
Innehållsförteckning