Stödboende

Tränings- och utslusslägenheter

En placering i lägenhet med stöd från oss är ett alternativ efter exempelvis HVB-placering, familjehemsvård eller institutionsvård. Här är möjligheterna många och flexibiliteten stor.

Vardera inskriven individ tilldelas en kontaktperson. Denna har flexibel arbetstid vilket innebär att denne förlägger arbetstiden utifrån individens/individernas behov. Vårt uppdrag utgår från den vårdplan som upprättats av uppdragsgivaren (socialtjänsten). Tillsammans med individen så går kontaktpersonen igenom individens egen uppfattning om sina behov samt färdigheter. Områden som berörs är bland annat; fritid, alkohol, droger, ekonomi, städ, handling, hygien och planering. Utifrån det samtalet samt vårdplanen upprättas en genomförandeplan som beskriver målen med insatsen samt hur dessa skall uppnås.

Huvuddelen av arbetet sker i det dagliga arbete som individen och dennes kontaktperson genomför. Vid behov tillsätts externa aktörer för behandlande insatser. Stödets omfattning är individuellt men i samtliga fall betonas att individen skall vara processförare i sitt eget liv. Stödet som kontaktpersonen ger syftar till att påverka motivation, beteenden och känslor.

Vi har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg att bedriva stödboendeverksamhet. Vi har haft tillsyn i verksamheten vid flertal tillfällen.

Jour/akut/skydd

Vid behov av akuta placeringar av unga vuxna och familjer kan vi erbjuda boende i egen lägenhet med kvalificerat stöd utifrån behov. Vi skräddarsyr då tillsyn och omsorg med syfte att stabilisera och trygga.

Top